Services

Tajga studioe offers a comprehensive set of services covering the entire design process as well as certain parts of it. All depending on the needs of our clients. Below  you may explore descriptions of services offered. If interested in working with us or wonder how we may help you. Contact us us in the form below and lets have a meeting to understand more about your needs.

01

Förstudier/Research

Förstudier består ofta av både användarstudier och omvärldsanalys, även kallat desktop research.

Användarstudie

Genom intervjuer, enkäter och workshops undersöks följande frågor: Vad kännetecknar produktens användare? Vilka behov finns hos användare och intressenter? Vilka förbättringsutrymmen har produkten idag?

 

Omvärldsanalys

Genom trendspaning och benchmarking av andra existerande lösningar inom produktområdet, genereras ytterligare insikter som kompletterar insikterna från användarstudien. Förstudien avslutas med analyser och sammanställning av insikter som utgör fundamentet för projektets fortsättning. Genom att förstå intressenternas behov kan man skapa lösningar som möter behoven på ett användarvänligt sätt, vilket resulterar i goda användarupplevelser. Om vi också förstår omvärldens position inom produktområdet, vilka andra lösningar som finns, samt vilka styrkor och svagheter de har, så ökar chansen att skapa en unik, konkurrenskraftig och välutformad lösning som adderar värde till människors liv.

04

Grafisk gränssnittsdesign

I den här fasen utformas produktens visuella uttryck. Människor bedömer produkter på några ögonblick - mycket baserat på dess utseende. Det är därför först och främst viktigt att det visuella uttrycket är attraktivt och välanpassat för produktens kontext och målgrupp - samtidigt som det matchar uppdragsgivarens grafiska profil och uttalade preferenser. Därutöver läggs stort fokus på att skapa tydlighet. Det gäller att rätt information kommer i rätt skede och i rätt mängd. För att åstadkomma detta används informationsarkitekturen som har baserats på undersökning av och tester med produktens användare och övriga intressenter. Metaforiskt kan informationsarkitekturen ses som ett skelett som det grafiska gränssnittet beklär med ett visuellt uttryck.

07

Art Direction

Som Art Director ser jag över samtliga

kanaler av visuell kommunikation,

genomför intervjuer med människor både

inom och utanför verksamheten, sammanställer

insikter och tar fram förslag

på riktlinjer och visuella uttryck. Målet

är ofta att skapa ett konsekvent uttryck

som används i samtliga kanaler och som

passar för målgrupp, kontext, vision och

värdegrunder. Ett konsekvent och samlat

visuellt uttryck underlättar igenkänning

hos användarna, och resulterar i en tydligare

kommunikation med marknaden.

02

Idégenerering, prototyper,

användartester

Baserat på insikter från förstudien

genomförs idégenerering med hjälp

av workshops, kreativa övningar och

användarscenarier. Denna idégenerearing

ska resultera i 2-3 idéer som

bedöms ha hög potential. Idéerna

beskrivs och visualiseras, varefter

feedback hämtas från användare och

andra intressenter. Baserat på insikter

från denna feedback definieras

en lösning, varefter en detaljerad

prototyp utvecklas. Prototypen

evalueras genom användartester,

som informerar om vad som behöver

ändras för att ytterligare förbättra

användarupplevelsen.

03

Informationsarkitektur

Med hjälp av all tillgänglig information från tidigare processfaser utformas nu en mer exakt informationsarkitektur som definierar interaktionen mellan användare och produkt eller system, t.ex när en kund beställer varor från en hemsida, tar emot ett uppdrag i ett spel eller är i behov av hjälp för att komma vidare i sitt användande. Informationsarkitekturen bestämmer i vilken ordning olika interaktioner ska utföras, hur de ska fungera, samt hur de ska utformas visuellt. Detta utgör manualen som guidar produktens slutgiltiga design.

05

Användbarhets-evaluering

Om en kund bara vill ha hjälp med att utvärdera en befintlig produkt från ett användbarhetsperspektiv kan Tajga Studio erbjuda en användbarhetsevaluering. Den befintliga produkten granskas och utvärderas avseende visuellt uttryck, funktion och problemområden. Resultatet blir

en sammanställning av förbättringsförslag som kan presenteras både i text och grafiska exempel beroende på kontexten.

06

Innovations-

katalysator

Genom välplanerade workshops, intervjuer

och kreativa övningar hjälper jag

anställda och andra intressenter att skapa

och bygga vidare på sina egna idéer för

produktutveckling eller internt förändringsarbete.

Insikterna sammanställs

och överlämnas som en roadmap över hur

företaget kan ta detta vidare. Att fånga

upp idéer som finns inom en organisation

och på ett strukturerat och kompakt sätt

presentera dem kan ge kunden användbara

insikter för deras fortsatta utvecklingseller

förändringsarbete.

08

Visuell design & storytelling

Flertalet flexibla tjänster erbjuds

inom såväl visuell design som

berättande och filmproduktion. Det

kan exempelvis vara illustrationer

för kampanjer, posters, animerade

kortfilmer eller visualisering av data

och användarberättelser. Inom film

erbjuds storytelling, storyboarding,

filmredigering, animering och

ljudredigering. I mån av tid erbjuder

jag även grafiska tjänster som att ta

fram logotyper och designprofiler för

företag.

Osäker på vilka tjänster som passar er? Låt oss boka ett möte så jag får lära känna era behov bättre och ta fram ett skräddarsytt förslag som passar era behov, budget och tidplan.

Boka möte